ఒక స్నేహితురాలు కావలెను. ఒక వృద్ధ (70yrs) దంపతులకు సహాయంగా ఒక స్నేహితురాలిగా ఉండే వ్యక్తి, 18-20 సం॥ల స్త్రీ కావలెను. జీతం, అన్ని వసతులు ఇవ్వబడును. కాకినాడ