డా॥ రెడ్డీ'స్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగులకు MS-Office, DTP. BPO., H/W & NW నందు శిక్షణ మరియు ఉద్యోగము ఇప్పించబడును. ఫోన్ : 9948064924, 8499027733.