కాకినాడ, గొడారిగుంట, మూడుగుళ్ళ సెంటర్ దగ్గర 398 చ॥గ॥ స్థలంలో 1260 Sft గల ఇండివిడ్యువల్ S/F, డో.నెం. 70-15-62 గల బిల్డింగ్ రెండు వైపులా రోడ్ ఉన్నది అమ్మబడు