నెల్లూరు ఇస్కాన్ టెంపుల్ వెనుక రాఘవ టాలెంట్ స్కూల్ ఎదురుగా 2 బెడ్ రూమ్ హౌస్ గ్రౌండ్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ తూర్పు, దక్షిణం ఫేసింగ్ గల 2 ఇండ్లు అమ్మబడును. ఫోన్ : 94406 49651