36 అంకణముల స్థలంలో 25 అం॥ పాత బిల్డింగ్ కృష్ణమందిరం వీధి ఉస్మాన్ సాహెబ్ పేటలో అమ్మబడును. దక్షిణం ఫేసింగ్ ఫోన్ : 99892 44414, 73820 22355