కాలిఫోర్నియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ద్వారా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్‌లో అత్యుత్తమ శిక్షణ ఇవ్వబడును. అక్షరభ్యాసము లేని వారికి కూడా ఇంగ్లీష్‌లో చదవడం! వ్రాయడం నేర్పించబడును. గృహిణులకు ప్రత్యేక తరగతులు కలవు. 9951039998/ 24545177.