16 లక్షలకే అపార్ట్మెంట్, 22 లక్షలకే ఇండిపెండెంట్ హౌస్ లు, గన్నవరం సెంటరులో అధునాతన సౌకర్యం కలదు. www.realtdr.com 94401 20033.