గవర్నర్ పేట గోపాల్ రెడ్డి రోడ్డు, రాజగోపాల్ చారిస్ స్ట్రీట్ క్రాస్ రోడ్డులో 3rd ఫ్లోర్ లో RK టవర్స్ D.No.27-23-113, 8x9 చ॥అ॥ గల 4 షాపులు అద్దెకు కలవు. Phone No. 98490 67778.