కాకినాడ గాంధీనగర్ గాంధీబొమ్మ సెంటర్ వద్ద రోడ్‌ఫేసింగ్ 2 BHK ఫ్లాట్ ఫుల్ ఫర్నీచర్, అన్ని వసతులతో అద్దెకు/ లీజుకు కలదు. Only Vegetarians. ఫోన్: 0884 - 2374028.