గవర్నర్‌పేట గోపాల్‌రెడ్డి రోడ్డు, రాజగోపాల్‌చారిస్ స్ట్రీట్ క్రాస్‌రోడ్డులో 3rd ఫ్లోర్‌లో RK టవర్స్ D.No.27-23-113, 8x9 చ.అ. గల 4 షాపులు అద్దెకు కలవు. ఫోన్: 98490 67778.