దర్గామిట్ట, పోలీస్ కాలనీ Govt. హాస్పిటల్ ఎదురుగా విశాలమైన కొత్త డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇల్లు with కబోర్డుతో బాడుగకు ఇవ్వబడును. Rent 9,000/-. ఫోన్: 99590 09628, 23