చందానగర్, 4-106, 700 చ.అ., ఆస్మ పిల్లల ఆసుపత్రి ప్రక్కన, అను ఫర్నిచర్ ప్రక్కన, క్లినిక్ & ఆఫీసు కొరకు కలదు. సంప్ర: 9848444298/ 9346978827.