కబేళా సెంటర్ Main Road నందు ATMలకు అనువుగా ఉన్న Shops అద్దెకు కలవు. ఫోన్: 92464 11004, 92464 71727.