అయ్యప్పగుడి ఉడ్ కాంప్లెక్స్‌లో తూర్పు ఫేస్ 1700 చ.అ. గల ACC గోడౌన్ బాడుగకు కలదు. ఫోన్: 97057 77850, 0861-2315844