కడపలో గీతా అపార్ట్ మెంట్ నందు విశాలమైన 2 బెడ్ రూమ్స్ గల ప్లాట్స్ చేరుటకు సిద్దంగా అందుబాటలో ఉన్నవి .కొత్త కలెక్టర్ ఆఫీసు దగ్గర , సెల్:8978768491,7386664348