కాకినాడ, గాంధీనగర్, రమ్య హాస్పిటల్ దగ్గర్లో N/F ఇండివిడ్యువల్ బిల్డింగ్ అమ్మకానికి కలదు. Cont: 92909 19414, 88977 71827.My name is