హైద్రాబాద్ సిటీలో అన్ని ఏరియాలలో M/F మార్కెటింగ్ సిబ్బంది MNC కం॥లో ప్లాట్లు మార్కెటింగ్ చేయుటకు కావలెను. సంపాదన లక్షలలో వుంటుంది. ఫోన్ : 9966313544.