పాల్ J. సుమంత్ Voc కాలేజ్/ ఆశిర్ వాద్ E.M స్కూల్ లో ప్రిన్సిపల్, వైస్ ప్రిన్సిపల్, టీచర్స్ కావలెను. Qlf: MCA, M.A., B.Ed. Flt:- 493/A K.P.H.B 9th ఫేజ్.