నెల్లూరు నారాయణ హాస్పిటల్ దగ్గర వడ్డిపాళెం సెంటరు మెయిన్‌రోడ్డుకు ప్రక్కనే 3 బెడ్‌రూం ఇల్లు కారు పార్కింగ్‌తో బాడుగకు కలదు. Contact: Ph: 9000154104