ఆటోనగర్ 2nd రోడ్డులో 2nd క్రాస్ దగ్గర 1200 చ॥అ॥ల విస్తీర్ణం గల గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ షాపులకు గోడౌన్స్‌కు అద్దెకు ఇవ్వబడును. ఫోన్: 8466857277